Τομείς Ενδιαφέροντος


Η SKePSIS δραστηροποιείται σε μία σειρά από τομείς που περιλαβάνουν τα παρακάτω αντικείμενα:

 

1. Τοπικές και Περιφερειακές αναπτυξιακές στρατηγικέςnetwork

2. Σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση

3. Αξιολόγηση προγραμμάτων

4. ΕΣΠΑ: Διατύπωση, ωρίμανση και υποβολήπροτάσεων

5. Κοινοτικές πρωτοβουλίες. Διατύπωση, ωρίμανση και υποβολή προτάσεων

6. Αναζήτηση διεθνών εταίρων για συμμετοχή και συνεργασία σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα

7. Πρόσβαση σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους.

8. Σύνταξη επιχειρησιακών προγραμμάτων

9. Συμβουλευτική σε οικονομικά, αναπτυξιακά καιχρηματοδοτικά θέματα

10. Σύνδεση τοπικών και περιφερειακών ιεραρχήσεων με μακροοικονομικούς στόχους και δεσμεύσεις.

 

 

Image courtesy of cooldesign at FreeDigitalPhotos.net