Νέο ΕΣΠΑ: Ποιες δράσεις των δήμων μπορούν να ενταχθούν στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»


index

Η αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας των δήμων αποτελεί μονόδρομο. Η προσπάθεια να προφέρουν περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες, με λιγότερους πόρους, οδηγεί εξ αντικειμένου, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του μηχανισμού τους. Η βελτίωση αυτή θα κινηθεί προς δύο κατευθύνσεις: α) Στην αποτελεσματικότερη οργάνωση των υπηρεσιών των δήμων, με την εισαγωγή καινοτόμων και αποδοτικών διαδικασιών και μορφών διοίκησης και διαχείρισης, όπως επίσης, όπου είναι δυνατόν, με την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας, μέσω συνεργασιών ή συνολικότερων υποστηρικτικών μηχανισμών και β) με την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία περιλαμβάνει την ορθολογική διάταξη του, τη βελτίωση του εκπαιδευτικού του επίπεδου, την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα και τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Η χρηματοδότηση των απαραίτητων αυτών ενεργειών, με την υποβάθμιση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) και της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), περιορίζεται στο νέο ΕΣΠΑ και κυρίως στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020». 

Η πρόσφατη ιστορία των διοικητικών μεταρρυθμίσεων στους δήμους.

Στο σχεδιασμό του προγράμματος «Καλλικράτης» είχε διαγνωστεί το πρόβλημα της διοικητικής αναβάθμισης των νέων δήμων. Είχε αποφασιστεί να αντιμετωπιστεί με δύο τρόπους: α) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» του ΕΣΠΑ και β) μέσω του Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΕΛΛΑΔΑ» ή «ΑΚΣΙΑ», όπως αργότερα μετονομάστηκε. Το ΕΛΛΑΔΑ ή ΑΚΣΙΑ έπεσε θύμα της δημοσιονομικής κρίσης και ουσιαστικά ποτέ δεν εφαρμόστηκε ο σχεδιασμός του. Η διοικητική αναβάθμιση των δήμων στο ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» χωρίστηκε σε δύο φάσεις: Η πρώτη φάση έληγε την 31η Δεκεμβρίου 2010 και περιελάμβανε την προετοιμασία των νέων δήμων για την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης», ενώ η δεύτερη, που θα ξεκινούσε από 1/1/2011, περιελάμβανε τις απαραίτητες ενέργειες κατά το πρώτο διάστημα εφαρμογής του προγράμματος. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε. Η δεύτερη δεν ξεκίνησε ποτέ!

Παρ΄ ότι υπήρχε στο σχεδιασμό του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και οι κοινοτικές αρχές είναι αλήθεια ότι πίεζαν, η σχετική πρόσκληση, η περίφημη πλέον «Πρόσκληση 64», άργησε πολύ να δημοσιευτεί. Όταν δημοσιεύτηκε, η ΚΕΔΕ έγκαιρα κατέθεσε τις προτάσεις της. Έκτοτε χάθηκαν αμέτρητες ώρες σε διαβουλεύσεις και ενημερώσεις. Σημειώνεται ότι από την εφαρμογή του «Καλλικράτη» μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει επτά (7) Υπουργοί Εσωτερικών. Τελικά, ενώ από πουθενά δεν υπήρχε εκφρασμένη αντίρρηση, η πρόσκληση δεν υλοποιήθηκε ούτε εν μέρει, ούτε ως μεταβατική πρόταση και από αυτή την άποψη η εφαρμογή  του προγράμματος του νέου ΕΣΠΑ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020», έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι ανάγκες που καλείται να καλύψει το ΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014- 2020»

Για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, περιλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναδεικνύονται δύο (2) σημαντικές ανάγκες:

α) οριζόντιες που διατρέχουν το σύνολο της δημόσιας διοίκησης, περιλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αφορούν στη δημιουργία ενός ισχυρού επιτελικού κέντρου διακυβέρνησης με αποκεντρωμένες περιφερειακές υπηρεσίες, βελτιωμένες δομές και διαδικασίες που θα εφαρμόζονται από ενδυναμωμένο και εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς επίσης και

β) επιμέρους τομεακές που αφορούν στην υποστήριξη μεταρρυθμίσεων εστιασμένων σε τομείς όπως το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις μεταρρυθμίσεις στον οικονομικό τομέα (φορολογική και δημοσιονομική μεταρρύθμιση), τη δικαιοσύνη, την υγεία, το περιβάλλον, τον τουρισμό, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κλπ.

Οι παθογένειες της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης

Σύμφωνα με το ΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014-2020» η Ελληνική δημόσια διοίκηση πάσχει από:

 

ανεπαρκή οργάνωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού,

 

ανεπαρκή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, που αναλαμβάνει διαρκώς αυξανόμενα καθήκοντα με διαρκώς μειούμενα κίνητρα,

 

έλλειψη πρακτικών εργαλείων, νοοτροπίας και ικανότητας της κεντρικής διοίκησης να καινοτομεί, να παρακολουθεί και να εφαρμόζει συνεκτικές πολιτικές,

 

κατάτμηση των διοικητικών δομών με αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες,

 

ανεπαρκή επικοινωνία και συντονισμό εντός και μεταξύ των υπουργείων,

 

πολύπλοκο νομικό πλαίσιο με διοικητικές διαδικασίες υπερβολικά τυπολατρικές και εστιασμένο στις διαδικασίες μάλλον παρά στα αποτελέσματα,

 

έλλειψη συστηματικής συλλογής και διαχείρισης δεδομένων, απαραίτητων για την εφαρμογή τεκμηριωμένων μεταρρυθμίσεων,

 

προβληματικούς μηχανισμούς για τον έλεγχο και την επίβλεψη διοικητικών μονάδων, με συνακόλουθα προβλήματα διαφθοράς,

 

μειωμένη πολιτική και επιτελική προσήλωση για την εφαρμογή ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,

 

καθετοποίηση, υψηλή διασπορά, λειτουργικές επικαλύψεις και απουσία διαλειτουργικότητας – διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου. 

Ο στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014-2020»

Με φόντο την υφιστάμενη κατάσταση της δημόσιας διοίκησης, όπως αυτή καταγράφεται από το ΕΠ και τις ανάγκες που διαμορφώνονται, θεωρείται ότι απαιτείται ένα πειστικό σχέδιο που αρθρώνεται στον παρακάτω στόχο:

Στα επόμενα επτά χρόνια, η ελληνική Δημόσια Διοίκηση να καταστείσυνεκτική, καλά συντονισμένη, ευέλικτη, εξωστρεφής και προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, αποκαθιστώντας τη σχέση εμπιστοσύνης του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, παρέχοντας πολιτοκεντρικές και συνεχώς αναβαθμιζόμενες υπηρεσίες, αποτελώντας έτσι έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ανάκαμψη της χώρας. 

Για μια επιτυχή διαδικασία μετασχηματισμού, η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 θα χρειαστεί μεγαλύτερη εστίαση, σαφείς στόχους και διαφανή κριτήρια αξιολόγησης της προόδου. Τούτο θα απαιτήσει ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης που αξιοποιεί τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να διασφαλίσει έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή. Το όραμα αυτό, εναρμονισμένο με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, το θεματολόγιο για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020, καθώς και το κείμενο θέσεων της ΕΕ για την χώρα υλοποιείται με βάση τους εξής δύο διακριτούς στρατηγικούς στόχους:

1. Ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητάς της κεντρικής κυβέρνησης και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω του εκσυγχρονισμού τους, σύμφωνα με τις αρχές της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας και της βελτίωσης του συντονισμού του δημόσιου τομέα, με στόχο την καλλίτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

2. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης του προσωπικού, της ορθολογικής κατανομής των ανθρώπινων πόρων, της ενίσχυσης του ρόλου, της σημασίας και της διαχείρισης των υψηλόβαθμων στελεχών, καθώς και της παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών κατάρτισης / εκπαίδευσης, με στόχο την ατομική ανάπτυξη των υπαλλήλων και την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών των μεταρρυθμίσεων.

Εξειδίκευση των στρατηγικών στόχων του ΕΠ

Ο πρώτος στρατηγικός στόχος διαρθρώνεται στους παρακάτω ειδικούς στόχους:

1. Βελτίωση του επιτελικού χαρακτήρα της διοίκησης και οικοδόμηση ενός καλά συντονισμένου δημοσίου τομέα: Ο στόχος αφορά στη διάδραση μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα και στο σχεδιασμό και λειτουργία μιας διοικητικής δομής που θα μπορεί να παρέχει ενοποιημένη και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του πολίτη με τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα [ΑΠ5]. Στόχο επίσης αποτελεί η αύξηση των επιτελικών αρμοδιοτήτων των φορέων που ασκούν διοίκηση, ώστε να βελτιωθεί η οργάνωση των εποπτευόμενων μονάδων τους [ΑΠ6] .

2. Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων του Δημόσιου Τομέα: Αφορά στον εκσυγχρονισμό των δομών, στην απλοποίηση και προτυποποίηση τόσο των εσωτερικών διαδικασιών και κανόνων λειτουργίας των φορέων του δημόσιου τομέα όσο και των υπηρεσιών που παρέχονται σε πολίτες και επιχειρήσεις. Επίσης θα προωθηθεί η λειτουργία μιας διοίκησης που θα είναι προσανατολισμένη στις ανάγκες των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό θα απλοποιηθούν υφιστάμενες εξωστρεφείς διαδικασίες που συνδέονται με την ικανοποίηση των πολιτών, θα τροποποιηθεί κατάλληλα το θεσμικό πλαίσιο και θα σχεδιαστούν νέες διαδικασίες, υπηρεσίες και εργαλεία για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης: Αφορά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, μέσω της αξιολόγησης της εφαρμογής δημόσιων πολιτικών και της εφαρμογής συστημάτων διοίκησης μέσω στόχων. Παράλληλα, η ενδυνάμωση των διαδικασιών και μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου της διοίκησης, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών, θα οδηγήσει στην ενίσχυση της διαφάνειας, της διαβούλευσης και λογοδοσίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα.

Ο δεύτερος στρατηγικός στόχος διαρθρώνεται στους παρακάτω ειδικούς στόχους:

1. Βελτίωση της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων του δημοσίου τομέα: Αφορά στην εξασφάλιση της ορθής κατανομής, της βέλτιστης διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων του δημοσίου τομέα, καθώς και της εφαρμογής πολιτικών αξιολόγησης αυτών. Θα σχεδιαστεί ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα πολιτικών διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, στο οποίο θα εμπλέκονται όλοι οι κύριοι δρώντες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διαχείριση των υψηλόβαθμων στελεχών της δημόσιας διοίκησης.

2. Αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα: Αφορά στην ανάπτυξη δράσεων, προγραμμάτων και εργαλείων στοχευόμενης κατάρτισης, ώστε να στηριχθεί η ατομική ανάπτυξη των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα και να μπορεί το προσωπικό να ανταποκριθεί στις ανάγκες της διοίκησης, των πολιτών και του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα είναι μεγάλες. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη διαρκή συρρίκνωσή του οδηγεί στην αύξηση των ευθυνών του. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις, κρίνεται απαραίτητη η συστηματική του κατάρτιση, μέσω εντοπισμού των αναγκών, σε θέματα δημόσιας διοίκησης αλλά και η εκπαίδευσή του σε νέες τεχνολογίες που αποτελούν βασικό μέσο αποδοτικότητας.

Όπως γίνεται φανερό, όλοι σχεδόν οι ειδικοί στόχοι του ΕΠ αφορούν και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πολλώ δε μάλλον όταν αναφέρεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ότι «..βασικές κατηγορίες παρεμβάσεων αποτελούν η ολοκλήρωση των μεταρρυθμιστικών δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου σε κεντρικό, αποκεντρωμένο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και η συσχέτιση των δομών με τις αρμοδιότητες και το ανθρώπινο δυναμικό».

Οι Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014-2020»

Οι δύο (2) στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος αποτελούν και τους βασικούς άξονες προτεραιότητάς του. Σε αυτούς προστίθεται και η τεχνική βοήθεια. Οι Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ είναι:

 

Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα

 

Βελτίωση της διαχείρισης και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα

 

Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή / Υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ του Επιχειρησιακού Προγράμματος

 

Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή / Υλοποίηση των δράσεων ΕΤΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Ο προϋπολογισμός του ΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014-2020»

Η συνολική κοινοτική συνδρομή στο πρόγραμμα ανέρχεται στα 377.228.418 €. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ο περιορισμένος προϋπολογισμός του ΕΠ, σε σχέση με το τρέχον ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση». Στο πρόγραμμα μάλιστα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020» συμπεριλαμβάνεται και η «Ψηφιακή Σύγκλιση» για το δημόσιο τομέα, που στο τρέχον ΕΣΠΑ είχε δικό της ΕΠ. Μάλιστα, ο θεματικός στόχος της «Ψηφιακής Σύγκλισης» στο ΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014- 2020» καλύπτει 174 εκατ. € ή το 46% της συνολικής κοινοτικής συνδρομής. Πρακτικά δηλαδή το ΕΠ της νέας προγραμματικής περιόδου καλύπτει το 30% του συνολικού προϋπολογισμού του τρέχοντος Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση».

Όπως προκύπτει και από το παρακάτω γράφημα το μερίδιο του λέοντος στο ΕΠ, κατέχει ο πρώτος άξονας προτεραιότητας ήτοι: «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα» Στον άξονα αυτόν κατευθύνονται 281.730.849 από το σύνολο της κοινοτικής συνδρομής.

Η χρηματοδοτική παρουσία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) φαίνεται πλέον πολύ ισχυρότερη από το τρέχον ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση, το οποίο στηριζόταν στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων του ΕΠ που θα μπορούσαν να είναι δικαιούχοι οι δήμοι.

Στο σύνολο σχεδόν του ΕΠ οι δήμοι παρουσιάζονται στην κατηγορία των ωφελούμενων. Στην κατηγορία των πιθανών δικαιούχων δεν εμφανίζονται άμεσα, αλλά καλύπτονται από τη γενική κατηγορία Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), η οποία εμφανίζεται, ως δικαιούχος, σε όλες τις δράσεις. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες ενδεικτικές δράσεις του προγράμματος που αφορούν και στους δήμους.

v      Λειτουργία ενιαίου συστήματος ERP.

v      Δράσεις για την ενίσχυση εσωτερικών συστημάτων κάθετων πολιτικών.

v      Ανοικτή, διαφανής και ασφαλής διακίνηση δημοσίων εγγράφων.

v      Διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων.

v      Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης, αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

v      Δημιουργία κατάλληλων υποδομών αυθεντικοποίησης.

v      Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και λειτουργίας εργαλείων ΤΠΕ για την παροχή πολυκαναλικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες.

v      Αναβάθμιση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

v      Λειτουργία συστήματος παροχής υπηρεσιών CRM (CRMS) και αναβάθμιση της κεντρικής διαδικτυακής πύλης ενιαίας πρόσβασης στις υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα.

v      Δράσεις αποκάθαρσης του ρυθμιστικού περιβάλλοντος («γκιλοτίνα»).

v      Δράσεις κωδικοποίησης νομοθεσίας.

v      Δράσεις αποτίμησης των κανονιστικών επιπτώσεων.

v      Δράσεις επαναοριοθέτησης αρμοδιοτήτων και σχέσεων των τεσσάρων επιπέδων της Δημόσιας Διοίκησης σε επιλεγμένες λειτουργικές περιοχές.

v      Δράσεις ολοκλήρωσης της αξιολόγησης φορέων του δημόσιου τομέα.

v      Δράσεις μείωσης των διοικητικών βαρών, απλούστευσης και προτυποποίησης των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

v      Δράσεις ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων διοίκησης και αξιολόγησης των φορέων του Δημόσιου τομέα.

v      Δράσεις ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου στους φορείς του Δημόσιου τομέα.

v      Δράσεις ενίσχυσης της λειτουργίας των ελεγκτικών σωμάτων.

v      Εξασφάλιση της πρόσβασης και της συμμετοχής στη διαμόρφωση και αξιολόγηση πολιτικών για το σύνολο των πολιτών.

v      Μελέτες για τη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.

v      Παροχή κατάρτισης και ευκαιριών ανάπτυξης α) για νεοπροσληφθέντες, β) υπαλλήλους υπαγόμενους σε καθεστώς κινητικότητας και γ) υπαλλήλους που ασκούν διευθυντικές αρμοδιότητες ή που μπορεί να κληθούν να τις ασκήσουν.

v      Η δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων που θα είναι σχεδιασμένα σε στενή συνεργασία με τους δημόσιους οργανισμούς που θα τα ζητούν προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και προτεραιότητές τους.

v      Εκπαίδευση χρηστών των συστημάτων.

v      Εκπαίδευση διαχειριστών των συστημάτων.

v      Δράσεις προαγωγικής, εισαγωγικής και προεισαγωγικής εκπαίδευσης δημοσίων υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών.

v      Δράσεις κατάρτισης σε οριζόντιες δεξιότητες.

v      Δράσεις κατάρτισης σε εξειδικευμένα θέματα κάθετων πολιτικών.

v      Δράσεις κατάρτισης σε νέα συστήματα και διαδικασίες που εισάγει το παρόν ΕΠ.

v      Δράσεις κατάρτισης σε ΤΠΕ.

v      Δράσεις ηλεκτρονικής κατάρτισης.

v      Δράσεις κατάρτισης μεσαίων και υψηλόβαθμων στελεχών σε διοικητικές ικανότητες.

v      Δράσεις ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού.

v      Δράσεις ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών.

v      Δράσεις ανάπτυξης προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης.

Παρατηρήσεις.

Η πρώτη παρατήρηση που προκύπτει, από τη μελέτη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020», είναι ο περιορισμένος του προϋπολογισμός. Μόλις με το 1/3 των πόρων, η ΤΑ καλείται να υλοποιήσει δράσεις που απέτυχε να χρηματοδοτήσει το τρέχον ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση».

Οι δήμοι θα πρέπει να περιμένουν τις λεπτομέρειες του Επιχειρησιακού Προγράμματος για να πληροφορηθούν τον τρόπο εφαρμογής της «πρόσκλησης 64». Το ενδιαφέρον των δήμων εστιάζεται όχι μόνο στο περιεχόμενο της νέας πρόσκλησης, αλλά και στη διαδικασία. Δεν γνωρίζουμε ακόμα εάν οι δήμοι για τις δράσεις που θα ενταχθούν στην νέα «πρόσκληση 64» θα είναι άμεσοι δικαιούχοι ή θα κινηθούν μέσω της ΚΕΔΕ ή της ΕΕΤΑΑ.

Σε κάθε περίπτωση οι δήμοι θα πρέπει να προετοιμάζονται, με βάση τις ανάγκες τους και όχι το σύνολο των δράσεων που προσφέρει το ΕΠ, για να υποβάλλουν ώριμες και επεξεργασμένες προτάσεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είτε αυτές θα ενταχθούν σε μία οριζόντια πρόταση, στυλ πρότασης 64, είτε να τις διεκδικήσουν κατά μόνας. 

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *