Συμβουλευτική Υποστήριξη Ο.Τ.Α.


Η SKePSIS παρέχει μία σειρά από υπηρεσίες διαμορφωμένες ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε δήμου

1. Ολοκληρωμένο πακέτο συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα οικονομικής πολιτικής του δήμου.

Περιλαμβάνει:

  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα οικονομικής στρατηγικής του δήμου αλλά και βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης

  • Διατύπωση παρεμβάσεων- αιτημάτων- διεκδικήσεων σε περιφέρεια, υπουργεία, κρατικές αρχές, ΚΕΔΕ, ΠΕΔID-10094368

  • Πλήρης, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για εθνικά και κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα και διατύπωση γνώμης για τις πιθανότητες ένταξης του δήμου σε αυτά. Δυνατότητες αναζήτησης εταιρικών σχημάτων με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους

  • Πλήρης, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τις υποχρεώσεις του δήμου, με βάση τα δεδομένα του μνημονίου (στατιστικά στοιχεία, παρατηρητήριο, ΕλΣτατ κλπ) και συμπλήρωση των ερωτηματολογίων

  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα κατάρτισης προϋπολογισμού, επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως και ελέγχου αυτών

  • Ενδοδημοτική κατάρτιση στελεχών και αιρετών και αναζήτηση σχετικών πόρων από ΛΑΕΚ, Erasmus κλπ

  • Υποστήριξη σε διαδικασίες διαβούλευσης με αντικείμενο τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της Αυτοδιοίκησης

  • Υποστήριξη στη διαμόρφωση τοπικής επικοινωνιακής στρατηγικής και τακτικής.

2. Μελέτη, συγγραφή και διατύπωση πενταετούς και ετησίου επιχειρησιακού προγράμματος

3.Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα (νέο ΕΣΠΑ, κοινοτικές πρωτοβουλίες προγράμματα που προκηρύσσονται κατευθείαν από τις Βρυξέλλες)

4. Υποστήριξη στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του δήμου

5. Πλήρης, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τις υποχρεώσεις του δήμου με βάση τα δεδομένα του μνημονίου (στατιστικά στοιχεία, παρατηρητήριο, ΕλΣτατ κλπ) και συμπλήρωση των ερωτηματολογίων

6. Διατύπωση αναπτυξιακών προτάσεων σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα. Η διατύπωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τη συμπλήρωση του τεχνικού δελτίου, την ωρίμανση του έργου, την παρακολούθηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου.

7. Παρακολούθηση των οικονομικών των δήμων και την συμπλήρωση των οικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων ισολογισμών τους.

8. Κατάρτιση δημοτών, στελεχών και αιρετών και αναζήτηση σχετικών πόρων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (πρόγραμμα δια βίου μάθησης)

 

 

Image courtesy of renjith krishnan at FreeDigitalPhotos.net
Image courtesy of Master isolated images at FreeDigitalPhotos.net